Notarų rūmų prezidentas

Notarų rūmų prezidentas vadovauja Notarų rūmų veiklai laikotarpiu tarp Notarų rūmų prezidiumo posėdžių ir atstovauja tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje. Notarų rūmų prezidentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos notarų rūmų prezidiumo darbo reglamentu.
(Lietuvos notarų rūmų statuto 25 str.)

O.Posaškovos ir M.Ambrazo nuotr.

Marius Stračkaitis
Lietuvos notarų rūmų prezidentas

•    1990 m. baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto teisės fakultetą.
•    1995 m. baigė studijas Vilniaus universiteto teisės fakultete ir įgijo teisininko kvalifikaciją.
•    Nuo 1993 m. iki 1995 m. dirbo Klaipėdos m. pirmajame notarų biure notaro padėjėju.
•    Nuo 1995 m. iki 1999 m. buvo kandidatu į notarus (asesoriumi).
•    Nuo 1995 m. iki 2003 m. užsiėmė pedagogine veikla - dėstė Klaipėdos universitete teisės disciplinas.
•    1999 m. išlaikė notaro kvalifikacinį egzaminą ir teisingumo ministro paskirtas notaru.
•    Nuo 1999 m. iki dabar dirba Klaipėdos m. pirmajame notarų biure notaru ir šio biuro administratoriumi.
•    Nuo 2002 m. iki 2006 m. buvo Lietuvos Respublikos notarų rūmų prezidiumo narys.
•    Nuo 2005 m. - viešo konkurso notaro pareigoms užimti komisijos narys.
•    Nuo 2006 m. iki 2008 m. buvo Lietuvos notarų rūmų viceprezidentu.
•    Nuo 2006 m. iki 2014 m. Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) Europos reikalų komisijos (CAE) narys.
•    Nuo 2008 m. išrinktas Lietuvos notarų rūmų prezidentu.
•    Nuo 2009 m. iki 2011 m. buvo Mykolo Romerio universiteto tarybos nariu.
•    Nuo 2009 m. LR civilinio kodekso priežiūros komiteto narys.
•    Nuo 2011 m. Pasaulio banko tarptautinio tyrimo “Doing Bussiness“ informacijos teikėjas.
•    Nuo 2012 m. Tarptautinio notariato istorijos instituto (IIHN) viceprezidentas.
•    Nuo 2013 m. Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų tarybos narys.
•    Nuo 2013 m. LR Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos, nuolatinės darbo grupės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti, narys.
•    Nuo 2014 m. Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) Generalinės Tarybos narys.
•    Nuo 2015 metų nuolatinis kontaktinis asmuo, teikiant duomenis Europos veiksmingo teisingumo komisijai (CEPEJ).
•    Nuo 2017 m. UINL notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos narys.
•    Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo darbo grupių narys.
•    Knygos "Lietuvos Notariato istorija" bendraautorius, R. Paknio leidykla, 2012.
•    Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso komentaro ketvirtosios knygos „Daiktinė teisė“ XI skyrius „Hipoteka“ bendraautorius, "Justitia", 2013.
•    Knygos "Notariato teisė" bendraautorius, spaustuvė "Druka", 2014.
•    Knygos Europos lyginamosios teisės notarų užrašai. Europos notarų tyrimų ir studijų institutas (I.R.E.N.E.). 2014 m., I tomas, bendraautorius.
•    Tarptautinio notariato istorijos žurnalo "Gnomon" Nr. 184, 2015 m. bendraautorius.
•    Žurnalo "Ad-notam", 2016, Čekija, bendraautorius.
•    Žurnalo "Петербургский нотариус", 2 (14) 2017, Rusija, bendraautorius.
•    Žurnalo "Notar-z.si/notarski-vestnik", 2017, Slovėnija, bendraautorius.
•    Žurnalo "Нотаріат України", 4 (27) 2017, Ukraina, bendraautorius.
•    Knygos "Paveldėjimo teisė" bendraautorius, leidykla Versus, 2018.
•    Įvairių straipsnių autorius ir bendraautorius.

Skaityti pranešimai:

•    2005-05-04, pranešimai „Notariato struktūra Lietuvoje“ ir „Notarų sąveika su registrais Lietuvos Respublikoje“; Tarptautinis seminaras “Lotyniškojo notariato problemos Rytų Europos šalyse”; Sankt Peterburgas, Rusija.
•    2007-05-30, pranešimas „Notaro vykdomasis raštas: teorija ir praktika“; Tarptautinė konferencija „Vekselis: nuo pasirašymo iki įvykdymo“; Vilnius, Lietuva.
•    2011-05-11, pranešimas „Veiksnumo nustatymo problemos notarinėje praktikoje“; Konferencija “Asmens veiksnumo nustatymo problemos“; Vilnius, Lietuva.
•    2011-10-06, pranešimas „Informacinių technologijų taikymas Lietuvos Respublikos notaro darbe“; Tarptautinis seminaras informacinių technologijų taikymo klausimais; Kazanė, Rusija.
•    2011-12-09, pranešimas „Civilinio kodekso dešimties metų taikymo notarinėje praktikoje patirtis ir problemos“; Konferencija „Dešimt metų su Civiliniu kodeksu“; Vilnius, Lietuva.
•    2012-05-11, pranešimas „Notariato profesinės veiklos reguliavimas“; Metinė konferencija ir diskusija „Teisinių profesijų – advokatūros, notariato bei antstolių profesinės veiklos reguliavimas“; Vilnius, Lietuva.
•    2012-05-15, pranešimas „Informacinių technologijų panaudojimas notaro darbe Lietuvoje“; Tarptautinis seminaras elektroninių registrų sąveikos klausimais; Smolenskas, Rusija.
•    2012-06-28, pranešimas „Informacinių technologijų panaudojimas Lietuvos Respublikos notaro darbe“; Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kazachstano notariatas: padėtis, etapai ir plėtros perspektyvos“; Astana, Kazachstanas.
•    2012-09-10, pranešimas „Notaro vaidmuo Lietuvos šeimos teisėje“; Baltijos šalių notariatų taryba Taline, Estija.
•    2012-12-01, pranešimas „Lietuvos notariato ateitis – pažanga ir tobulėjimas“; Tarptautinė konferencija „Teisė. Atsakomybė. Patikimumas“, skirta Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 20-osioms metinėms; Vilnius, Lietuva.
•    2013-05-22, pranešimas „Bendroji Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisė: notaro požiūris“; Konferencija „Bendroji Europos sutarčių teisė: praktinė nauda prekybininkams ir vartotojams“; Vilnius, Lietuva.
•    2013-09-20, pranešimas „Hipotekos ir įkeitimo teisės reforma Lietuvoje, jos teigiamas poveikis valstybei, visuomenei ir verslui“; Latvijos notariato 20-mečiui skirta tarptautinė konferencija „Latvijos, Lietuvos ir Estijos Parlamentų priimtų sprendimų poveikio analizė“ ; Ryga, Latvija.
•    2013-11-08, pranešimas „Notariatas – tai įrankis, užtikrinant valstybės finansų saugumą“; Tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos pirmininkavimui ES; Vilnius, Lietuva.
•    2014-05-09, pranešimas „Pastarųjų metų teisėkūros iniciatyvos, nukreiptos į valstybės finansų skaidrumo didinimą ir notarų vaidmens užtikrinant valstybės finansų saugumą stiprinimą“; Lietuvos teisininkų draugijos 5-asis teisininkų kongresas; Vilniuje, Lietuva.
•    2014-05-15, pranešimai „Sutuoktinių turto teisinių režimų rūšys Lietuvoje“, „Dirbtinio apvaisinimo ir surogatinės motinystės teisinis reglamentavimas Lietuvoje“; Tarptautinis notarų seminaras; Astana, Kazachstanas.
•    2014-05-21, pranešimas „Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimo sistema Lietuvos Respublikoje“; Konferencija „Teisingumo informatizavimas“; Varšuva, Lenkija.
•    2014-05-22, pranešimas „Lietuvos notariato ateitis – pažanga ir tobulėjimas“; Konferencija „Notariniai veiksmai – Lietuvos ir Lenkijos patirtys“; Vygriai, Seinai.
•    2014-09-12/13, pranešimai „Notarų profesinės veiklos etika Lietuvoje“, „Notarai ir viešieji registrai“, „Lietuvos notarų kvalifikacijos kėlimo principai ir programa“, Tarptautinė konferencija „Notariatas šiuolaikinės visuomenės tarnyboje“; Tbilisis, Gruzija.
•    2014-10-20, pranešimas „Lietuvos notariatas – tai tiltas tarp Vakarų ir Rytų“; Tarptautinė konferencija „Lietuvos narystės ES 10-metis. Lietuvos notariatas – tai tiltas tarp Vakarų ir Rytų“; Vilnius, Lietuva.
•    2014-10-31, pranešimas „Notaro profesinės etikos ir kvalifikacijos kėlimo sistema Lietuvos Respublikoje ir informacinių technologijų taikymas notaro darbe Lietuvos Respublikoje“; Seminaras – diskusija apie šiuolaikinės notariato sistemos iššūkius ir vystymosi tendencijas; Jerevanas, Armėnija.
•    2014-11-28, pranešimas „Notaro vaidmuo įmonių teisės srityje“; Konferencija „Įmonių teisė: status quo, iššūkiai ir perspektyvos“; Vilnius, Lietuva.
•    2014-12-09, pranešimas „Notarų kvalifikacijos kėlimo sistema“; Tarptautinė konferencija „Lotyniškojo notariato Europoje strateginės raidos kryptys. Problemos ir perspektyvos“; Kijevas, Ukraina.
•    2015-05-15, pranešimai „Informacinių technologijų taikymas Lietuvos notarų darbe“ ir „Lietuvos notarų organizacija ir savivalda“; Tarptautinė konferencija „Notariato uždaviniai ir funkcijos šiuolaikiniame visuomenės vystymosi etape“; Minskas, Baltarusija.
•    2015-08-21, pranešimas „Notarų kvalifikacijos kėlimo sistema Lietuvoje“; Tarptautinis seminaras; Almata, Kazachstanas.
•    2015-09-18, pranešimas „Lietuvos notariato ir teisės naujovės“; Baltijos šalių notariatų trišalės tarybos posėdis; Talinas, Estija.
•    2016-04-07, pranešimai „Notarų profesinės civilinės atsakomybės ir netektų pajamų draudimas“ ir „Informacinių technologijų taikymas LR notarų darbe“; Mokslinė-praktinė konferencija „Notaro profesijos raidos nacionaliniai ir tarptautiniai standartai: tendencijos ir vystymosi perspektyvos“; Kijevas, Ukraina.
•    2016-06-11, pranešimas „Notaro vaidmuo užtikrinant pažeidžiamų asmenų interesus sudarant sandorius; Konferencija „Notariato socialinis vaidmuo“, skirta Gruzijos notariato 20-mečiui; Tbilisis, Gruzija.
•    2016-09-15, pranešimas „Lietuvos notariato perspektyvos“; Baltijos šalių notariatų taryba; Ryga, Latvija.
•    2016-12-02, pranešimas „Lietuvos notariato aktualijos“; Tarptautinė konferencija „Notaro profesijos Lietuvoje 450-osios metinės“; Vilnius, Lietuva.
•    2017-03-24, pranešimas „Paveldėjimo teisių įforminimo tvarka Lietuvoje“; Koordinacinės-metodinės tarybos posėdis; Sankt-Peterburgas, Rusija.
•    2017-06-08, pranešimas „Notaro atsakomybės pagrindai ir rūšys. Notarų profesinės atsakomybės taikymo klausimai“; Tarptautinė konferencija „Neteisminė fizinių ir juridinių asmenų gynyba: notariato dabartinė situacija ir plėtros perspektyvos“; Minskas, Baltarusija.
•    2017-06-09, pranešimas „Notarų profesinė etika“; Apvaliojo stalo diskusija; Minskas, Baltarusija.
•    2017-06-14, pranešimas apie lotyniškojo notariato principus, notariato reformą Lietuvoje, privalomąją notarinę formą ir notarų funkcijas; Apskritas stalas-diskusija Ukrainos notariato reformos klausimais; Kijevas, Ukraina.
•    2017-09-05, pranešimas „Notariato Ukrainoje perspektyvos – Lietuvos požiūris“; Tarptautinė konferencija „Ukrainos notariato, kaip lotyniškojo notariato, raidos strategija“; Kijevas, Ukraina.
•    2017-12-02, pranešimas „Lietuvos notariato reformai 25-eri“, Konferencija „Lietuvos notariato reformai 25-eri“; Vilnius; Lietuva.
•    2017-12-13, pranešimas „Lietuvos patirtis pereinant nuo valstybinio notariato prie lotyniško“; Darbinis susitikimas su Uzbekistano Respublikos atstovais „Uzbekistano Respublikos notariato modernizavimas, skaitmenizavimas ir notariato savivalda“; Berlynas, Vokietija.
•    2018-01-27, pranešimas apie eNotaras sistemą Lietuvoje; Apskritas stalas-diskusija, skirta informacinėms notariatų sistemoms aptarti, Biškekas, Kirgizija.
•    2018-06-01, pranešimas „Sutuoktinių turto teisiniai režimai Lietuvoje“; Tarptautinis-praktinis seminaras; Kaliningradas, Rusija.
•    2018-08-30, pranešimas „Lietuvos notarų vaidmuo įgyvendinant neteisėtu būdu įgyto turto legalizavimo prevenciją“; Tarptautinis Baltarusijos-Vokietijos seminaras; Minskas, Baltarusija.
•    2018-09-07, pranešimas „Informacinių technologijų panaudojimas Lietuvos Respublikos notarų darbe ir pasirengimas eNotaras sistemos įdiegimui“; Konferencija „Lotyniškojo tipo notariato raidos Ukrainoje strategija“; Kijevas, Ukraina.
•    2018-11-07, pranešimas „Valstybinio notariato perėjimas nuo valstybinio į privatų“; Konferencija; Dušanbė, Tadžikistanas.
•    2019-03-29, pranešimas „Dokumentų tvirtinimas apostile “; Tarptautinė konferencija; Minskas, Baltarusija.
•    2019-06-14, pranešimas „Pagrindiniai lotyniškojo notariato principai“; Tarptautinė konferencija “Lotyniškojo notariato sistemos principai ir modernios notariato sistemos skaitmenizavimas”; Nursultanas, Kazachstanas.
•    2019-07-03, pranešimas „Notarų finansinis nepriklausomumas, paslaugų kainodaros organizavimas, notarų veiklos priežiūra ir drausminė atsakomybė “; Apskritas stalas; Biškekas, Kirgizija.
•    2020-10-02, pranešimas apie Lietuvos notariato aktualijas; Trišalė Baltijos notariatų taryba (nuotolinė); Vilnius, Lietuva.
•    2020-10-07, pranešimas „Šeimos teisės sutarčių notarinio tvirtinimo ypatybės. Notarų įgaliojimai registruoti ir nutraukti santuokas“; tarptautinis Europos ir Azijos šalių notariatų veb-simpoziumas (nuotolinis); Kijevas (Ukraina).